Ασφαλτοστρώσεις και τσιμεντοστρώσεις στη Δημοτική Ενότητα στο Βραχάσι από το Δήμο Αγίου Νικολάου για το 2018Οι παρεμβάσεις του Δήμου Αγίου Νικολάου στη Δημοτική Ενότητα Βραχασού σύμφωνα με την απόφαση:  "Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου “Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις – Πλακοστρώσεις δημοτικών οδών 2018” ", είναι:

"α) Ασφαλτόστρωση οδού προς Βοθυλιά μήκους 850,00μ, και μέσου πλάτους 4,50μ και επιφάνειας  3825,00μ2. Η οδός είναι τσιμεντοστρωμένη. Προτείνεται να γίνει πρώτα μία εκσκαφή καθαρισμού των πρανών αμφίπλευρα. Επειτα βάση οδοστρωσίας παχους 10εκ., και ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη. Όπου χρειαστεί θα τοποθετηθεί και ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση (Θεωρούμε ότι χρειάζεται για τη μισή περίπου επιφάνεια) προκειμένου να σφραγιστούν κάποιες μεγάλες φθορές (λακκούβες) του τσιμεντοστρωμένου οδοστρώματος. Τέλος θα διαστρωθεί με ασφαλτική στρώση 5εκ.

β) Ασφαλτόστρωση στην πάροδο προς δρόμο Μαρματάκηδων μήκους 700,00μ, και μέσου
πλάτους 3,00μ και επιφάνειας 2100,00μ2. Η οδός είναι χωματόδρομος. Προτείνεται να γίνει πρώτα μία εκσκαφή καθαρισμού των πρανών αμφίπλευρα. Έπειτα βάση οδοστρωσίας πάχους 10εκ., ασφαλτική προεπάλειψη και τέλος θα διαστρωθεί με ασφαλτική στρώση 5εκ.

γ) Ασφαλτόστρωση στην οδό περιοχής Μαρματάκηδων μήκους 1100,00μ, και μέσου πλάτους 3,50μ και επιφάνειας 3750,00μ2. Η οδός είναι χωματόδρομος 500μ και τσιμεντόδρομος 600μ. Προτείνεται να γίνει πρώτα μία εκσκαφή καθαρισμού των πρανών αμφίπλευρα. Επειτα βάση οδοστρωσίας παχους 10εκ., και ασφαλτική προεπάλειψη στο χωμάτινο τμήμα και ασφαλτική συγκολλητική στο τσιμεντοστρωμένο. Τέλος θα διαστρωθεί όλη η επιφάνεια με ασφαλτική στρώση 5εκ.

δ) Ασφαλτόστρωση οδού μεταξύ Επάνω Σίσι και διακλάδωση προς Ξενοδοχείο Καλημέρα Κρήτη μήκους 370,00μ, και μέσου πλάτους 3,00μ και επιφάνειας 1110,00μ2. Η οδός είναι χωματόδρομος. Προτείνεται να γίνει πρώτα μία εκσκαφή καθαρισμού των πρανών αμφίπλευρα. Επειτα βάση οδοστρωσίας παχους 10εκ., ασφαλτική προεπάλειψη και τέλος θα διαστρωθεί με ασφαλτική στρώση 5εκ.

ε) Ασφαλτόστρωση οδού στην περιοχή «Αρκοβούνια» μήκους 300,00μ, και μέσου πλάτους 4,00μ και επιφάνειας 1200,00μ2. Η οδός είναι χωματόδρομος. Προτείνεται να γίνει πρώτα μία εκσκαφή 24 καθαρισμού των πρανών αμφίπλευρα. Έπειτα βάση οδοστρωσίας παχους 10εκ., ασφαλτική προεπάλειψη και τέλος θα διαστρωθεί με ασφαλτική στρώση 5εκ.

ζ) Ασφαλτόστρωση οδού εντός οικισμού Αγ. Βαρβάρα Σισίου μήκους 100,00μ, και μέσου πλάτους 4,00μ και επιφάνειας 400,00μ2. Η οδός είναι χωματόδρομος. Προτείνεται να γίνει πρώτα μία εκσκαφή καθαρισμού των πρανών αμφίπλευρα. Έπειτα υπόβαση μεταβλητού πάχους σε όλη την επιφάνεια, βάση οδοστρωσίας παχους 10εκ., ασφαλτική προεπάλειψη και τέλος θα διαστρωθεί με ασφαλτική στρώση 5εκ.

η) Ασφαλτόστρωση οδού προς οικισμό Καρτσινιανό μήκους 820,00μ, και μέσου πλάτους 3,50μ και επιφάνειας 2.870,00μ2. Η οδός είναι χωματόδρομος 570μ και τσιμεντόδρομος 250μ. Προτείνεται να γίνει πρώτα μία εκσκαφή καθαρισμού των πρανών αμφίπλευρα. Επειτα βάση οδοστρωσίας παχους 10εκ., και ασφαλτική προεπάλειψη στο χωμάτινο τμήμα και ασφαλτική συγκολλητική στο τσιμεντοστρωμένο. Τέλος θα διαστρωθεί όλη η επιφάνεια με ασφαλτική στρώση 5εκ.

θ) Ασφαλτόστρωση οδού στην περιοχή Γυαλιά παραλίας Σισίου μήκους 70,00μ, και μέσου
πλάτους 4,00μ και επιφάνειας 280,00μ2. Η οδός είναι χωματόδρομος. Προτείνεται να γίνει πρώτα μία εκσκαφή καθαρισμού των πρανών αμφίπλευρα. Επειτα βάση οδοστρωσίας  παχους 10εκ., ασφαλτική προεπάλειψη και τέλος θα διαστρωθεί με ασφαλτική στρώση 5εκ.

ι) Ασφαλτόστρωση οδού εντός οικισμού παραλίας Σισίου μήκους 180,00μ, και μέσου πλάτους 3,00μ και επιφάνειας 540,00μ2. Η οδός είναι τσιμεντοστρωμένη. Προτείνεται να γίνει ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη. Όπου χρειαστεί θα τοποθετηθεί και ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση (Θεωρούμε ότι χρειάζεται για το 1/3 περίπου της επιφάνειας) προκειμένου να σφραγιστούν κάποιες μεγάλες φθορές (λακούβες) του τσιμεντοστρωμενου οδοστρώματος. Τέλος θα διαστρωθεί με ασφαλτική στρώση 5εκ.

κ) Τσιμεντόστρωση παλαιάς οδού προς Νεκροταφείο στη Μίλατο, μήκους 130,00μ, πλάτους 3,50μ και επιφάνειας 455,00μ2. Η οδός είναι χωματόδρομος. Προβλέπεται να γίνει πρώτα μία εκσκαφή καθαρισμού των πρανών αμφίπλευρα, υπόβαση μεταβλητού πάχους για τα 2/3 περίπου της επιφάνειας ,έπειτα βάση οδοστρωσίας παχους 10εκ., και διάστρωση σκυροδέματος C12/15 πάχους 10εκ, αφού πρώτα οπλιστεί ελαφρά με πλέγμα δομικό.

λ) Ασφαλτόστρωση οδού στην περιοχή «Σκουροκέφαλο» στη Μίλατο μήκους 140,00μ, και μέσου πλάτους 4,50μ και επιφάνειας 630,00μ2. Η οδός είναι τσιμεντοστρωμένη. Προτείνεται να γίνει πρώτα μία εκσκαφή καθαρισμού των πρανών αμφίπλευρα κι έπειτα ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη. Όπου χρειαστεί θα τοποθετηθεί και ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση (Θεωρούμε ότι χρειάζεται για τα 2/3 περίπου της επιφάνειας) προκειμένου να σφραγιστούν κάποιες μεγάλες φθορές (λακούβες) του τσιμεντοστρωμενου οδοστρώματος. Τέλος θα διαστρωθεί με ασφαλτική στρώση 5εκ.

μ) Ασφαλτόστρωση οδού στην παραλία Μιλάτου προς την πλευρά του λιμανιού μήκους 115,00μ, και μέσου πλάτους 4,00μ και επιφάνειας 460,00μ2. Η οδός είναι χωματόδρομος. Προτείνεται να γίνει πρώτα μία εκσκαφή καθαρισμού των πρανών αμφίπλευρα. Επειτα υπόβαση μεταβλητού πάχους και βάση οδοστρωσίας παχους 10εκ. σε όλη την επιφάνεια, ασφαλτική προεπάλειψη και τέλος θα διαστρωθεί με ασφαλτική στρώση 5εκ.

ν) Ασφαλτόστρωση οδού στην παραλία Μιλάτου Ανατολικά του οικισμού, επιφάνειας 550,00μ2. Η οδός είναι χωματόδρομος μήκους 100,00μ και πλάτους 3,50 και στην αρχή έχει μία τσιμεντοστρωμένη επιφάνεια 200,00μ2. Προτείνεται να γίνει πρώτα μία εκσκαφή καθαρισμού των πρανών αμφίπλευρα. Επειτα βάση οδοστρωσίας παχους 10εκ. και ασφαλτική προεπάλειψη στο χωμάτινο τμήμα, ασφαλτική συγκολλητική στο τσιμεντοστρωμένο και τέλος θα διαστρωθεί όλη η επιφάνεια με ασφαλτική στρώση 5εκ."

Δημοφιλείς αναρτήσεις τις τελευταίες 30 ημέρες

Η ιστορία της Μαρίας Λιουδάκη από τη Λατσίδα ήρθε στην επικαιρότητα με αφορμή την τανία "Το τελευταίο σημείωμα"

Στο Σίσι μια από τις μεγαλύτερες ανασκαφές στην Ελλάδα!

Ο πολύχρωμος γάμος στο Σίσι κόστισε 1 εκατ. δολάρια

Οι τέσσερις ναυαγοί σφουγγαράδες από την Κάλυμνο στο Σίσι

Οι μαθητές που πήγαιναν με τα πόδια στο Γυμνάσιο Νεάπολης το 1965!

Πρόταση βόμβα! Αεροδρόμιο στο Σίσι!

Έδωσε το όνομά του στο νησί της Αγίας Βαρβάρας!!! Τέτοιο θράσος!! Από που το αντλεί;

Ένα καλοκαιρινό απόγευμα του 1994 στο καφενείο του Γιάννη τση Καλής...

Φωτογραφίες από την πρώτη συνάντηση του Συνδυασμού του Αντώνη Ζερβού στο Σίσι!